ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560 ตามระเบียบของ
     กระทรวงมหาดไทย [12/11/2558] อ่านต่อ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบการชำระภาษีประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ติดต่อสอบถาม
     ได้ที่ โทร.056-608999 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ [21/04/2558] อ่านต่อ
 
แสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง [21/04/2558] อ่านต่อ
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำ    โครงการพัฒนาคุณภาพและใส่ใจ   กิจกรรมเทียนเข้าพรรษา ประจำป
     ขนมไทยขนมชั้นและข้าวต้มมัด       สุขภาพของผู้สูงอายุประจำปี2558       2558 ถวาย ณ วัดยางคอยเกลือ
     [9 ก.ค. 58] อ่านต่อ       [28 ก.ค. 58] อ่านต่อ       [28 ก.ค. 58] อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน
(แบบ สถ.ศพด2) หมู่ 4 ต.ปากทาง..คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [26/11/2558] 
แบบประมาณราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด2)
สถานที่ หมู่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ..คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [26/11/2558] 
แบบมาตรฐานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด2)
กรมส่งเสร็มการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ..คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [26/11/2558]   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต
หมู่ที่ 6 บ้านยางคอยเกลือ..คลิกเพื่อดูรายละเอียด  [10/11/2558] 
ชาวพิจิตรขอต้อนรับเจ้าเมืองหญิงคนแรกแห่งเมืองชาละวัน1 ตุลาคม 2558
ต้องขอบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการก่อร่างสร้างเมืองพิจิตร 957 ปี
ที่ล่วงเลยผ่านมา เรามีผู้ว่าราชการคนแรก... อ่านต่อ
พิจิตรผู้ว่าฯเข้าระงับศึกชาวนา2อำเภอเปิดศึกแย่งน้ำหลังเหตุภัยแล้งคุกคาม
วันที่ 8 ต.ค. 2558 ชาวนาในตำบลวังหลุม ตำบลหนองพะยอม ตำบลทุ่ง
โพธิ์และตำบลดงตะขบ ของอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ
ทีมงานประเทศไทยจังหวัดพิจิตรประชุมชาวนารับมือภัยแล้งชี้แจงรัฐมี8มาตร
การพร้อมช่วย วันที่ 14 ตุลาคม 58 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ แจ่มศรี อ่านต่อ
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)... อ่านต่อ [26/11/58]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ... อ่านต่อ [26/11/58]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558
... อ่านต่อ [26/11/58]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ... อ่านต่อ [26/11/58]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้
สสส.... อ่านต่อ [25/11/58]